Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, domu czy obiektu budowlanego

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, domu czy obiektu budowlanego

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

4) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego znajdują zastosowanie - z mocy § 207 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia - także do budynków istniejących w dacie wejścia w życie tego rozporządzenia, bez względu na datę ich budowy, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie. Istnienie budynku, który wprawdzie został wybudowany pod rządami "starego" prawa, ale istnieje i jest użytkowany pod rządami "nowego" prawa jest zdarzeniem "ciągłym" albo sytuacją trwającą także po wejściu w życie nowych przepisów. Zatem wprowadzenie nowych wymogów ochrony przeciwpożarowej dla takich budynków jest działaniem retrospektywnym prawa, a nie działaniem retroaktywnym.  Przepis § 207 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia nakłada na organ administracji publicznej obowiązek dokonania oceny stanu technicznego każdego budynku z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, podjęcia stosownych działań, przy czym konieczne jest stwierdzenie użytkowania budynku.

Postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), do którego odsyła przepis § 207 ust. 2 rozporządzenia, dopuszczają inny sposób spełnienia wymagań określonych w przepisach tego rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach istniejących stosownie do oceny (ekspertyzy) właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, która podlega uzgodnieniu z właściwą terenowo komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków podlega dodatkowo uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Powyższa regulacja stanowi zatem uprawnienie do wskazania odmiennego sposobu spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niż podany w rozporządzeniu, ze względu na określone uwarunkowania, które mogą wynikać ze specyfiki i charakteru budynków, jak również wstępnego stanowiska zajętego w zakresie ochrony konserwatorskiej budynku. Organy Państwowej Straży Pożarnej nie mogą w decyzji wskazać konkretnych rozwiązań zamiennych, bowiem zgodnie powinny one wynikać z ekspertyzy sporządzonej przez niezależnego od Państwowej Straży Pożarnej rzeczoznawcy i zostać uzgodnione (w drodze odrębnego postanowienia) z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Inicjatywa zastosowania rozwiązań zamiennych powinna wyjść od adresata nakazu, który zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Obowiązkiem organów Państwowej Straży Pożarnej nakładających określone obowiązki jest poinformowanie adresata decyzji o takiej możliwości prawnej.

W sytuacji, gdy wykonanie przez stronę obowiązków odpowiadających wymogom obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie jest możliwe - z uwagi na pewne ograniczenia architektoniczne istniejącego już budynku - organ Państwowej Straży Pożarnej powinien zastosować inne, uznane przez niego za najbardziej optymalne, rozwiązanie przeciwdziałające stwierdzonym uchybieniom. Rzeczą organów administracji jest ustalenie treści obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa, możliwych sposobów jego przestrzegania i konkretne określenie obowiązków nałożonych na stronę postępowania przez podanie czynności, jakie powinien adresat decyzji wykonać.

Przebudowa obiektu i zmiana sposobu użytkowania jest możliwa w stosunku do budynków już istniejących, pobudowanych zgodnie z prawem, ale aktualnie już niespełniających wymogów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, nawet jeżeli nie jest możliwe jego dostosowanie do aktualnych wymogów. Gdyby przyjąć przeciwny tok rozumowania, to w żadnym z budynków niegdyś posadowionych zgodnie z prawem, a aktualnie nie spełniających norm wynikających z przedmiotowego rozporządzenia nie można byłoby prowadzić żadnych prac i zmian poza remontami.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, domu czy obiektu budowlanego
5 (100%) 41 vote[s]

Dodaj komentarz