Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta

Poniżej wskazuje organy właściwe rzeczowo do prowadzenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także pokazuje normy kolizyjne w sytuacjach, w których mogłoby dojść…

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta
5 (100%) 66 votes
Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko

Organ opracowujący projekt dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.  Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie…

Prognoza oddziaływania na środowisko
5 (100%) 62 votes