Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony…

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca
5 (100%) 12 votes
Sposób sporządzania, forma, treść i podważanie operatu szacunkowego nieruchomości, gruntu, ziemi, budynku czy lokalu

Sposób sporządzania, forma, treść i podważanie operatu szacunkowego nieruchomości, gruntu, ziemi, budynku czy lokalu

Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku…

Sposób sporządzania, forma, treść i podważanie operatu szacunkowego nieruchomości, gruntu, ziemi, budynku czy lokalu
5 (100%) 11 votes
Wycena i określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny

Wycena i określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny

Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w…

Wycena i określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny
5 (100%) 11 votes
Poprawa efektywności energetycznej budynku

Poprawa efektywności energetycznej budynku

Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest: 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu,…

Poprawa efektywności energetycznej budynku
5 (100%) 22 votes